Genom att registrera uppgifter i Safestate, intygar jag härmed att de registrerade uppgifterna är korrekta och fullständiga. Jag bekräftar också att jag har rätt att äga och dela dessa uppgifter med Safestate samt har rätt att nyttja dessa tjänster med dessa uppgifter. Jag förstår att de registrerade uppgifterna kommer att användas enligt tjänsternas angivna syften och funktioner (https://www.safestate.com/tjansternas-syften-och-funktioner/). Jag ansvarar för att upprätthålla korrektheten och aktualiteten av de registrerade uppgifterna.
Vidare befriar jag härmed ägarna av tjänsterna, dess anställda och associerade parter från eventuellt ansvar gällande felaktigheter i de registrerade uppgifterna eller alla typer av konsekvenser, till exempel men inte uttömmande, ekonomiska, varumärke, personliga, legala som uppstår på grund av felaktig registrering av information av dig som användare.
Dessa villkor gäller från och med det datum då uppgifterna registreras och kommer att vara gällande tills du upphör nyttja tjänsterna.