Tillgångsregister

Inventera vilka informationstillgångar som finns och bestäm hur ni vill skydda dem

Tidigare har de viktigaste tillgångarna för en organisation varit maskiner, teknik, lager, etc, men i det teknologiska skiftet vi nu genomgår har även synen på värdetillgångar förändrats.
Nu är det inte längre bilparken en biltillverkare fokuserar mest på att skydda, utan snarare ritningar över hur bilen tillverkas, programkoder, etc. 

I dagens samhälle producerar vi alltmer information, vilket gör att det blir allt viktigare att veta vilka informationstillgångar och därmed värden man har.
För hur ska vi veta hur vi ska skydda något om vi inte vet vad eller var det är?

Varför Safestate

Safestates verktyg låter er som organisation inventera företagets tillgångar och få en överblick över var tillgångarna befinner sig. Detta resulterar i ett sökbart digitalt register.

Med Safestate kan man även klassificera sina informationstillgångar, vilket skapar en bra bild över vilken typ av information man hanterar och vilka värden det innebär för organisationen. 

Vårt tillgångsregister är sammankopplat med vårt riskverktyg. Genom att koppla riskerna till tillgångarna får du en enklare administration, och en väldigt bra översyn över hela organisationens informationssäkerhet. Med den översynen kan du prioritera resurserna på ett kostnadseffektivt sätt och lägga primärt fokus på det som är mest skyddsvärt.
Se det som en karta och även road map för framtida informationssäkerhetsarbete. 

Exempel på informationstillgångar

En informationstillgång kan både vara ”bäraren av information” till exempel server, dator, pappersdokument och ”själva informationen” till exempel personuppgifter eller strategisk plan.

Tillgångsregister för dig själv eller dina kunder

Safestate erbjuder ett överskådligt och enkelt verktyg för den som vill komma igång med grundarbetet i informationssäkerhet; att inventera organisationens värdetillgångar risker och därefter börja arbeta för att förhindra dem. 

De flesta av våra kunder använder tillgångsregistret själva, ibland som en del i en leverans från en partner. 
Att kunna inventera sina tillgångar för att sen själv eller ihop med en extern part kunna jobba med att skydda värdetillgångarna är en grundbult i arbetet mot en högre informationssäkerhet.

Vi har skapat en okomplicerad lösning för att ditt tillgångsregister ska vara så enkelt som möjligt att skapa och sedan underhålla – själv eller tillsammans med extern part.